Tetris

Theme 1 (Korobyeniki)

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses



Theme 2 (Kalinka)

Nokia RTTTL

Nokia Composer Keypresses



 Theme 3


Nokia RTTTL

Nokia Composer Keypresses