MegaMan 3

Magnet Man Stage

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses


Shadow Man Stage

Nokia RTTTL


Nokia Composer KeypressesSpark Man Stage

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses