Castlevania 2

Day Theme ('Bloody Tears')

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses


Town Theme ('The Silence Of Daylight')

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses

Mansion Theme ('Dwelling Of Doom')

Nokia RTTTL


Nokia Composer Keypresses